telefon: (83) 342-17-37

e-mail: sportel@o2.pl

Projekt ze środków Unii Europejskiej

Programy rozwojowe szkół podstawowych w Białej Podlaskiej szansą dla uczniów”

nr projektu FELU.10.03-IZ.00-0172/23

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Całkowity koszt projektu: 1 858 928,72zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 580 089,41zł

#FunduszeUE , #FunduszeEuropejskie

 

 1. Projekt jest realizowany od dnia 1 marca 2024r. do 30 czerwca 2025r. w Szkołach Podstawowych z Gminy Biała Podlaska:

 1. Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym;

 2. Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie;

 3. Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie;

 4. Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim;

 5. Szkole Podstawowej w Sitniku;

 6. Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym;

 7. Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu;

 8. Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach;

 9. Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych.

 1. Cel główny projektu to poprawa jakości kształcenia 9 Szkół Podstawowych z Gminy Biała Podlaska poprzez wdrożenie programów rozwojowych 9 szkół i realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% z 581 uczniów (286 kobiet, 295 mężczyzn) kwalifikacji (zgodnie z definicją wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji przez min. 90% z 113 nauczycieli/nauczycielek (96 kobiet, 17 mężczyzn) oraz do zwiększenia potencjału dydaktycznego 9 Szkół Podstawowych poprzez zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w projekcie w okresie 01.03.2024 – 30.06.2025.

 2. Wdrożenie w 9 Szkołach Podstawowych programów rozwojowych w projekcie przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.F – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia.

 3. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie:

 1. 581 uczniów (286 kobiet, 295 mężczyzn) z klas I – VIII z 9 Szkół Podstawowych w Gminie Biała Podlaska, w tym w:

 • Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym 66 uczniów (28 kobiet, 38 mężczyzn), w tym:

 • 16 uczniów (8 kobiet, 10 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych ;

 • Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie 87 uczniów (40 kobiet, 47 mężczyzn), w tym:

 • 10 uczniów (4 kobiety, 15 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie 60 uczniów (33 kobiety, 27 mężczyzn), w tym;

 • 9 uczniów (5 kobiet, 4 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim 53 uczniów (27 kobiet, 26 mężczyzn), w tym:

 • 7 uczniów (3 kobiety, 4 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Szkole Podstawowej w Sitniku 20 uczniów (10 kobiet, 10 mężczyzn), w tym:

 • 3 uczniów (1 kobieta, 2 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym 100 uczniów (53 kobiety, 47 mężczyzn), w tym:

 • 12 uczniów (6 kobiet, 6 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu 43 uczniów (21 kobiet, 22 mężczyzn), w tym:

 • 1 uczeń (1 kobieta) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach 89 uczniów (43 kobiet, 46 mężczyzn), w tym:

 • 10 uczniów (5 kobiet, 5 mężczyzn) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 • Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych 63 uczniów (31 kobiet, 32 mężczyzn), w tym:

 • 3 uczniów (2 kobiety, 1 mężczyzna) o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • W ramach projektu wsparciem objętych zostanie min. 523 uczniów z terenów wiejskich. 90% z 581 uczniów/uczennic nabędzie kwalifikacje, kompetencje kluczowe, społeczne lub społeczno-emocjonalne lub umiejętności/kompetencje podstawowe, przekrojowe lub zawodowe;

 • 71 uczniów (34 kobiety, 37 mężczyzn) w tym 10 osób z niepełnosprawnością objętych zostanie wsparciem psychologiczno-pedagogicznym m.in. zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o charakterze socjoterapeutycznym, terapia pedagogiczna;

 • 581 uczniów (286 kobiet, 295 mężczyzn) warsztatami dodatkowymi dla uczniów i/lub zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami wyjazdowymi rozwijającymi kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe i przekrojowe;

 • 119 uczniów (57 kobiet, 62 mężczyzn) z klas VII – VIII weźmie udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym oraz wyjazdach zawodoznawczych do pracodawców.

 1. 113 nauczycieli (96 kobiet, 17 mężczyzn) z 9 Szkół Podstawowych w Gminie Biała Podlaska, w tym w:

 • Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ciciborze Dużym 10 nauczycieli (9 kobiet, 1 mężczyzna);

 • Szkole Podstawowej im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK w Grabanowie 15 nauczycieli (12 kobiet, 3 mężczyzn);

 • Szkole Podstawowej im. Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Hrudzie 10 nauczycieli (9 kobiet, 1 mężczyzna);

 • Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Ortelu Książęcym Drugim 11 nauczycieli (9 kobiet, 2 mężczyzn);

 • Szkole Podstawowej w Sitniku 5 nauczycieli (4 kobiet, 1 mężczyzna);

 • Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Sławacinku Starym 24 nauczycieli (19 kobiet, 5 mężczyzn);

 • Szkole Podstawowej im. J. Porazińskiej w Styrzyńcu 10 nauczycieli (8 kobiet, 2 mężczyzn);

 • Szkole Podstawowej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Sworach 10 nauczycieli (9 kobiet, 1 mężczyzna);

 • Szkole Podstawowej Pomnik 100-lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych 18 nauczycieli (17 kobiet, 1 mężczyzna)

 • W ramach projektu 102 nauczycieli/nauczycielek podniesie swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

 1. W ramach projektu 9 Szkół Podstawowych z Gminy Biała Podlaska zwiększy swój potencjał dydaktyczny dzięki doposażeniu w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w projekcie.