SU ogłasza Szkolny konkurs plastyczny

„Jestem patriotą, pamiętam”.

Wykonaj pracę plastyczną związaną z udziałem młodych osób w Powstaniu Warszawskim (np. kartka z życzeniami dla powstańca).

Prace wykonujemy samodzielnie, techniką dowolną (szkic, malarstwo, grafika, wydzieranka, wydrapywanka, kolaż, plakat itp.), według upodobań i umiejętności uczestnika. Format pracy dowolny.

Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:

Autor: imię i nazwisko, klasa.

Czas trwania konkursu, termin i miejsce składania prac: Konkurs trwa od dnia 20.11.2023 r. do dnia 27.11.2023 r.

Prace należy składać do pokoju nauczycielskiego.

Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości – rejestrację fotograficzną.

Ocena prac konkursowych: O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatora. Komisja przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia i dyplomy.

Opiekun SU.